Informació de la pàgina, política de privacitat i ús de Cookies

La pàgina web www.team4digital.com pertany a TEAM4DIGITAL SOLUTIONS SL. Llegeixi més sobre l’avís legal i les condicions d’accés i ús a la página web aquí.

Política de Privacitat

La Societat posa a la disposició dels usuaris de la pàgina web ubicada a l’URL [https://www.team4digital.com] (des d’ara, també la web) la present Política de Privacitat, amb la finalitat d’oferir informació sobre com tractem les seves dades personals i protegim la seva privacitat i informació. La Societat podrà modificar aquesta Política de Privacitat quan resulti necessari. En cas d’introduïr modificacións, li ho comunicarem a través de la pàgina web o bé per altres mitjans, amb la finalitat de poder conèixer les noves condicions de Privacitat. El fet de continuar fent ús de les funcionalitats posades a disposició per la Societat després d’haver-li notificat les referides modificacions suposarà qué està d’acord amb les mateixes, excepte per als supòsits en què sigui necessari el seu consentiment exprés.

En cumpliment del disposat al Reglament General de Protección de dades i demés normatives aplicables an matèria de protecció de dades, i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis i societats d’informació i comerç electrònic, s’informa a l’usuari de la web dels següents punts:

I. Responsable del tractament

 1. Les dades de caràcter personal que l’usuari faciliti mitjançant la cumplimentació del present formulari de contacte, o que en un futur pugui facilitar, i) seràn recollits i tractats de forma automatizada com potencials clients i on el responsable és TEAM4DIGITAL SOLUTIONS SL, amb NIF B67494062, i domicili del Carrer Miranda de Montserrat, 6, 08197 Sant Cugat del Vallès, España .

II. Informació bàsica sobre protecció de dades

Les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari mitjançant els formularis del web, i aquells que en el futur puguin facilitar, seran tractats per la Societat en conformitat amb la finalitat del tractament de dades exposades més avall.

III. Finalitat del tractament de les seves dades

Les dades personals que siguin facilitades pels usuaris de la present pàgina web podran ser tractats per la Societat per les següents finalitats, en funció de la tipologia de dades què siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari faci a través de la pàgina web.

A continuació, s’informa a l’usuari que les finalitats del tractament a les quals seran sotmeses les seves dades són: i. Mantindre i cumplir amb la relació de negoci i/o comunicació què s’estableixi com el Responsable mitjançant la contractació o ús dels productes i serveis que en el mateix se li ofereixen, o se li puguin oferir en un futur, relacionats amb l’activitat comercial de la Societat, podent conservar les seves dades amb aquesta finalitat comercial o promocional inclús una vegada finalitzada la relació contractual; ii. Facilitar-li informació i remetre-li, per qualsevol mitjà, comunicacions comercials sobre l’activitat comercial de la Societat, productes i serveis o aquells que de mica en mica es vagin incorporant la web, i iii. El coneixement de les seves preferències amb el propòsit d’adequar les ofertes dels nostres productes i serveis als seus interessos i necessitats particulars. A aquest efecte, el nostre servidor enviarà al seu ordinador un fitxer ( “cookie”) que, amb la informació que ens facilitarà sobre les pàgines que visiti a través d’www.team4digital.com, ens permetrà conèixer els seus hàbits de navegació com a Usuari i personalitzar , d’aquesta manera, les seves preferències per facilitar la navegació a través del nostre web. En qualsevol cas, l’Usuari té la possibilitat de configurar el seu ordinador de manera que aquest rebutgi la instal·lació d’aquestes “cookies”. iv. Complir amb totes les obligacions legals que afecten la societat. v. Tramitar i gestionar les sol·licituds realitzades per vostè en relació a productes i serveis oferts per la Societat, així com per mantenir, desenvolupar i controlar les relacions de negoci existents entre les parts, incloent per a això l’avaluació, valoració i seguiment mitjançant tècniques de scoring. vaig veure. Elaboració de perfils mitjançant estudis de màrqueting i tècniques i procediments estadístics i de segmentació que permetin introduir millores i escollir ofertes adequades de productes i serveis a les seves característiques i necessitats.

Com que la Societat té intenció de remetre als seus Usuaris comunicacions comercials per mitjans electrònics, en compliment del que disposa l’article 21 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (en endavant, LSSI), mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat, l’Usuari autoritza expressament a la Societat a remetre-li comunicacions promocionals o publicitàries per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.
Si l’Usuari no desitja rebre comunicacions comercials (publicitàries o promocionals), pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mètodes indicats en el paràgraf 1 anterior. L’acceptació de l’Usuari perquè puguin ser tractades les seves dades en la forma establerta en els paràgrafs anteriors, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposen els articles 7.3 RGPD i 22.2 LSSI.

IV. Dades tractades i fonts d’on procedeixen

Les dades que la Societat tracta com a conseqüència de les interaccions realitzades per l’usuari a través de la nostra pàgina web provenen de les següents fonts:

 • Dades aportades per l’usuari mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició en la web o per qualsevol altra via mitjançant la qual l’usuari entauli comunicació amb el responsable.
 • Dades generats com a conseqüència del desenvolupament, tramitació i manteniment de la relació entaulada entre l’usuari i el responsable.
 • Dades procedents de tercers o de fonts d’accés públic. La societat pot tractar dades personals de les següents tipologies, en funció de la relació entaulada amb l’usuari:
  • Dades identificatives (p.ex., nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, adreça IP, etc.).

V. Legitimació del tractament de les dades

La Societat tracta les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris de les seves pàgines web d’acord amb les següents bases legitimadores, en funció de la tipologia de dades que siguin facilitades per l’usuari, així com de les interaccions que l’usuari estableixi amb la Societat . La base legal del tractament de les seves dades personals es troba en el desenvolupament i execució de la relació contractual formalitzada amb vostè. Els següents tractaments estan basats en el consentiment i es refereixen a:

 • El tractament de dades personals un cop extingida la relació contractual amb la societat i llevat que expressament sol·liciti la supressió dels mateixos a través dels mitjans habilitats per a això, amb una doble finalitat: (i) amb finalitats estadístiques i (ii) per a remetre-li informació publicitària o promocional de la Societat i de tercers col·laboradors.
 • La comunicació, si s’escau, de les seves dades personals a la Societat per a l’enviament d’informació publicitària, promocional o de productes relacionats amb les seves àrees d’activitat a través de diversos canals, incloent els electrònics.

VI. Conservació de dades

La Comercialitzadora conservarà les seves dades personals durant el temps necessari per a la prestació del servei sol·licitat i / o per assolir la finalitat de tractament perseguida. Posteriorment, sempre que l’usuari no hagi exercici el seu dret de supressió, les seves dades seran conservades durant els terminis legals que en cada cas resultin d’aplicació, tenint en compte la tipologia de dades així com la finalitat del tractament.

VII. Comunicació de dades

Amb caràcter general es comunicaran les dades personals per obligació legal.

Les dades podran ser comunicades a tercers proveïdors de servei de la Societat, per tal únic i exclusiu de complir amb la relació de negoci creada amb la Societat.
En cap cas podran aquests tercers proveïdors realitzar accions comercials o promocionals directes als Usuaris ni comunicar aquestes dades a terceres persones o entitats del seu mateix grup, qualsevol que fos la finalitat de la comunicació, recaient exclusivament sobre aquests tercers proveïdors la responsabilitat que correspongui en cas d’incompliment de l’anterior. Les següents comunicacions es basen en el consentiment i es refereixen a: Les dades demanades per a la finalitat de desenvolupament, manteniment i / o compliment amb la relació de negoci i / o comunicació que estableixi amb el Responsable per a informació o contractació d’un servei de la societat, per a l’enviament per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació electrònica, d’informacions publicitàries o promocionals de caràcter general o adaptades.

VIII. Dades que ha de facilitar en cada cas

La Societat informa als Usuaris que, quan les dades personals siguin recollides a través d’un formulari posat a disposició a través de la nostra pàgina web, caldrà que l’usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc (*). En cas de no subministrar almenys aquestes dades, considerats com a necessaris, la Societat no podrà gestionar el servei o la consulta formulada per l’Usuari. La no cumplimentació per part de l’Usuari de tots els camps que apareixen com a obligatoris en el formulari de contractació pot impedir que es procedeixi a la contractació de productes i serveis.

X. Garantia de les dades aportades

L’usuari garanteix que les dades que aporti són veritables, exactes, completes i es troben actualitzats, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. L’Usuari es compromet i s’obliga a comunicar de forma immediata al responsable del tractament qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació continguda en els seus fitxers estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

XI. Mesures adoptades per a protegir les seves dades

Per tal de garantir-la seguretat i confidencialitat de les seves dades, la Societat es compromet a tractar de manera absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’Usuari, fent ús dels mateixos exclusivament per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat. La Societat ha adoptat les mesures adequades en matèria de protecció de dades i té implantades les mesures necessàries que protegeixin els drets i llibertats dels interessats, i eviti la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables. En tot cas, ha de tenir en consideració que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

XII. Drets sobre les seves dades personals

La Societat l’informa que té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixen o no. De la mateixa manera, la Societat l’informa que Vè. Compta amb els següents drets sobre les seves dades de caràcter personal: La Societat l’informa que té dret a accedir a les seves dades personals i obtenir confirmació sobre com s’estan tractant aquestes dades. Així mateix, té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que hagin estat recollides per la Societat. En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas la Societat únicament els conservarà per a l’exercici o la defensa de les possibles reclamacions. Així mateix, també en determinades circumstàncies, vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb la finalitat informada per la Societat. En aquest cas, la Societat cessarà en el tractament de les dades personals, llevat que concorrin motius legítims, o per garantir l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Finalment, vostè pot sol·licitar el dret a la portabilitat i obtenir per a si mateix o per a un altre prestador de serveis determinada informació derivada de la relació contractual formalitzada amb la Societat. Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets, vostè podrà dirigir-se a la Societat mitjançant la tramesa d’un escrit a TEAM4DIGITAL SOLUTIONS SL, amb NIF B67494062, i domicili del Carrer Miranda de Montserrat, 6, 08197 Sant Cugat del Vallès (Espanya) , o a l’adreça de correu info@team4digital.com amb la referència “Protecció de Dades”. En el seu exercici, s’exigeix ​​acreditar la identitat de la persona que exerceix els seus drets, mitjançant l’enviament de còpia del seu DNI, NIE, passaport o document equivalent, per les dues cares. La Societat facilitarà la informació sol·licitada en el termini màxim d’un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, prorrogable altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. La Societat l’informa que podrà presentar reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades. No obstant això, en primera instància, podrà presentar reclamació davant el delegat de Protecció de Dades, que va revolverá la reclamació en el termini màxim de dos mesos.

Política de cookies

¿Què són les cookies?

Les cookies són petits arxius de dades que s’envien a l’ordinador de l’usuari, telèfon mòbil o un altre dispositiu d’accés en línia, quan un usuari visita una determinada pàgina web. Les cookies permeten obtenir informació relativa a la seva navegació i poden utilitzar per reconèixer a l’usuari.

Per què les utilitzem?

www.team4digital.com utilitza cookies per tal de millorar l’experiència de l’usuari, personalitzar la navegació, mostrar publicitat i analitzar la seva activitat amb fins estadístics .

Quin tipus de cookies fem servir?

Utilitzem cookies que poden ser galetes pròpies o de tercers:

Galetes essencials / estrictament necessàries. Algunes galetes que utilitzem són essencials per al funcionament de La nostra web. Per exemple, recordar les seves dades d’accés a certes parts de La nostra web.

Les galetes de sessió estan dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix al lloc web. Se solen utilitzar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari en una única ocasió.

Galetes de rendiment. Algunes cookies ens ajuden amb el rendiment i disseny de la nostra web. Aquestes ens permeten mesurar el nombre de vegades que una pàgina ha estat visitada o si aquesta pàgina de La nostra web ha estat visitada a través d’un anunci o per altres mitjans.


Galetes funcionals. Algunes cookies ens ajuden a recordar les seves preferències, és a dir, els diferents ajustaments que ha seleccionat o les opcions que ha utilitzat en navegar per La nostra web. Això ens ajudarà a mostrar-les seves preferències en una futura visita a La nostra web.

Galetes de focalització i rastreig.

Cookies pròpies

A) Les galetes pròpies són les que s’envien al terminal d’usuari, creades o gestionades pel responsable de la pàgina web www.team4digital.com

El site www.team4digital.com , utilitza cookies pròpies persistents del
següent tipus i finalitat:

Galetes de personalització: permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari pot autodefinir. En aquest cas, la seva finalitat és permetre i emmagatzemar l’idioma de navegació de l’usuari.

Galetes tècniques: Permeten la comunicació de dades i el control del trànsit de la web, així com recordar els elements que integren una comanda.

Galetes d’anàlisi: Tracten dades agregades amb una finalitat estrictament estadística.

Galetes de publicitat: Serveixen per fer el seguiment de la campanya publicitària en funció de la interacció de l’usuari amb la variació dels anuncis.

Cookies de tercers

B) Galetes de tercers: Són les administrades per prestadors de serveis d’anàlisi i de publicitat aliens a TEAM4DIGITAL SOLUTIONS SL.

Tipus de cookies de tercers

Cookies de publicitat – Google Adsense

MÉS INFORMACIÓ: https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=es

Cookies d’anàlisi – Google Analytics

Funció: Permeten realitzar el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida s’utilitza en el mesurament de l’activitat del site i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, per tal d’introduir millores en el servei.

MÉS INFORMACIÓ: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Botons socials

Utilitzem botons socials perquè els nostres usuaris puguin compartir pàgines web o seleccionar-com a favorites. Es tracta de botons per a llocs web de mitjans socials externs. Aquests llocs poden registrar informació sobre les seves activitats a Internet, incloent la nostra web. Pots revisar les condicions d’ús i les polítiques de privacitat d’aquests llocs web per saber exactament com utilitzen la informació i per esbrinar com pot eliminar-se o esborrar-aquesta informació.

Serveis web externs

De vegades fem servir serveis web externs per mostrar continguts dins de les nostres pàgines web. Per exemple, per mostrar imatges o vídeos, o per fer enquestes. Igual que els botons socials, no podem evitar que aquests llocs, o dominis externs, recopilin informació sobre l’ús que es fa d’aquests continguts incrustats.

Com puc bloquejar o permetre les cookies?

Li recomanem que consulti l’ajuda del seu navegador per informar-se de les diferents opcions sobre com gestionar les galetes.

A continuació incloem vincles dels navegadors més comuns, per poder realitzar la gestió de les galetes:

 • Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies

 • Firefox

http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

 • Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es

 • Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/es/cookies/

 • Opera 19

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Com puc anul·lar el meu consentiment a l’ús de cookies?

El usuario puede revocar su consentimiento para el uso de cookies en su navegador a través de las indicaciones anteriores o mediante la instalación de un sistema de rechazo “opt-out” (cláusula de exención):

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=None

L’usuari ha de tenir en compte que algunes galetes són necessàries per al correcte desenvolupament de certes funcionalitats del site www.team4digital.com. Si decideix bloquejar determinades cookies, pot ser que afecti de manera total o parcial, al funcionament ordinari del web.

Actualizacions i canvis de la Política de cookies

El nostre lloc web www.team4digital.com pot modificar aquesta Política de Cookies en funció de noves exigències legislatives, reglamentàries o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Quan es produeixin canvis significatius en la Política de Cookies es comunicarà a l’usuari mitjançant un avís informatiu a la pàgina web.