Accedeix aquí a la nostra política de Privacitat i ús de les Cookies: https://team4digital.com/index.php/ca/politica-de-privacitat-i-cookies/

Avís legal y Condicions d’accés i ús de la pàgina web

A través de la pàgina web (des d’ara “la Web”) de la societat TEAM4DIGITAL SOLUTIONS SL, (des d’ara “la Societat “), accesible a través de la direcció URL www.team4digital.com es facilita als visitants i usuaris del mateix, (des d’ara “l’Usuari” o els “Usuaris”), l’accés d’informació sobre serveis i continguts relacionats amb el comerç digital.

1.2 Les dades identificatives del responsable del Web són els que figuren a continuació:

TEAM4DIGITAL SOLUTIONS SL

Condicions d’accés i ús web

L’accés a la Web comporta la prèvia lectura i acceptació per part dels usuaris de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús (en endavant, “les Condicions Generals “). Mitjançant l’accés i utilització del Web s’entendrà que els Usuaris manifesten el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, al contingut de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada a la web en el moment de l’accés. Si l’Usuari no estigués d’acord amb el contingut de les presents Condicions Generals, haurà abstenir d’accedir a la web i d’operar a través de la mateixa.

La Societat es reserva el dret a modificar les presents Condicions Generals i publicar-les en la web, per tal que els usuaris puguin prendre coneixement del seu contingut des del primer moment.

La contractació i / o ús de determinats Serveis pot requerir la identificació de l’Usuari a la web i la prèvia acceptació de determinades condicions particulars que vénen a desenvolupar, complementar i / o eventualment modificar les presents Condicions Generals (en endavant, “les condicions particulars”).

Els Usuaris hauran de llegir així mateix amb la màxima atenció el contingut de les corresponents condicions particulars o altres avisos legals que apareixen a la web.

Com a Usuari, un declara ser major d’edat i / o disposar de la capacitat jurídica i d’obrar suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals.

L’Usuari accepta, de forma expressa, plena, sense reserves ni excepcions, que l’accés i
la utilització del Web, de les seves Serveis i dels seus continguts té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

Contingut Web

L’Usuari del Web assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualssevol altres dades i informacions continguts en la web apareixen en el mateix, únicament i exclusivament, a efectes informatius , com a informació de caràcter preliminar disposada a l’atenció de l’Usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzades.
La Societat es reserva el dret a realitzar canvis en la Web sense previ avís, a fi de mantenir actualitzada la seva informació, afegint, modificant, corregint o eliminant; els continguts publicats o el disseny de la web.

Responsabilitat dels continguts

La Societat no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels quals pugui accedir-se a la web. La Societat tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que puguin estar vinculats o enllaçats des d’aquesta web.


La Societat no serà responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada a la web, ni tampoc dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de manera directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats pel ús d’aquesta informació.

Manifestacions y garanties de caràcter general

La Societat manifesta i garanteix que la web disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, al dia de la data, per permetre l’accés i utilització de la mateixa. No obstant això, la Societat no es responsabilitza per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l’Usuari, ni per les conseqüències perjudicials que les mateixes puguin produir en els sistemes informàtics de l’Usuari. L’Usuari accepta plenament l’anterior i es compromet, de la seva banda, a desplegar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i utilitzi la web.

L’Usuari accepta que la web ha estat creada i desenvolupada de bona fe per la societat amb informació procedent de fonts internes i externes i l’ofereix en el seu estat actual als Usuaris, podent, no obstant, contenir falsedats, inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. La Societat, en conseqüència, no garanteix en cap cas la veracitat, exactitud, actualitat com tampoc l’exhaustivitat dels continguts del web. Per això, l’Usuari exonera la Societat de qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que la web pogués produir-li o generar-li durant la seva navegació pel mateix.

L’Usuari garanteix que qualssevol activitats per ell desenvolupades a través del web s’adequaran a la llei, la moral, els bons costums acceptats generalment i l’ordre públic, i que en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de la Societat , per a la resta d’usuaris de la web o per als tercers proveïdors de serveis. En particular, l’Usuari es compromet a utilitzar la web de forma correcta i diligent així com abstenir-se d’utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o prohibits per les presents Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar aquests Serveis, els equips informàtics de tercers així com els documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en els seus equips informàtics o impedir la normal utilització o gaudi dels Serveis per part de tercers.

En particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, l’Usuari es compromet a no utilitzar la web amb finalitat de (i) suplantar la identitat d’un tercer; (Ii) vulnerar drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes a la normativa nacional i en els tractats o convenis internacionals i, en particular, a no lesionar l’honor, la intimitat personal, la imatge o la propietat de béns i drets de tercers; (Iii) incitar o promoure accions delictives, denigrants, difamatòries, ofensives o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic; (Iv) induir o promoure actuacions o idees discriminatòries per raó de raça, sexe, ideologia, religió o creences; (V) incorporar, posar a disposició o permetre accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, pornogràfics, ofensius o, en general, contraris a la llei, a la moral oa l’ordre públic; (Vi) vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers; (Vii) vulnerar la normativa sobre secret de les comunicacions, normativa de publicitat i / o normativa de competència deslleial; (Viii) transmetre a través del web amb dol o culpa correu electrònic, programes o dades (inclosos virus i programari nociu) que causin o puguin causar danys o perjudicis en qualsevol grau als sistemes informàtics de la societat o d’altres Usuaris o de tercers, així com falsificar l’origen del correu electrònic o d’un altre material contingut en qualsevol fitxer que es transmeti a través del web. (Ix) Emprar la informació continguda en la Web amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat i (x) enviar missatges no sol·licitats dirigits a una generalitat més o menys àmplia de persones amb independència de la seva finalitat.

Limitació de responsabilitat de caràcter general

Els usuaris o els titulars d’altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d’hipertext (d’ara endavant, link) a la web hauran d’assegurar i comprometre referent a les regles de la Societat sobre enllaços a la Xarxa. Aquestes regles consisteixen en (i) no establir enllaços que permetin la reproducció total o parcial de les pàgines de la home page del web; (Ii) no realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o confusió o, en general, que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums; (Iii) no incloure cap marca comercial o signe susceptible de protecció diferent de la direcció d’URL del web, i (iv) no establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial, o la imatge de la societat o dels seus clients. En qualsevol cas, la inclusió de vincles o enllaços a la web per part d’altres llocs web no implica que la Societat mantingui vincles o associació de cap classe amb el titular del web en la qual s’estableixi el link ni, menys, que la Societat promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web.

Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per la Societat. La Societat declina tota responsabilitat per les informacions contingudes en aquests Portals o llocs web als quals es pugui accedir per enllaços ( “links”) o cercadors de les pàgines web de la Societat.
La presència d’enllaços ( “links”) a les pàgines web de la Societat té finalitat merament informativa. Per tant, la Societat no es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícitament respecte a: (i) la comerciabilitat, idoneïtat, qualitat, quantitat, característiques, procedència o origen, comercialització o qualsevol altre aspecte dels productes o serveis que s’ofereixin i comercialitzin a través del web; (Ii) els danys i perjudicis directes, indirectes o de qualsevol altre tipus que poguessin generar els productes o serveis que s’ofereixin, comercialitzin, a adquireixin, venguin o prestin a través del web; (Iii) els preus oferts o pactats pels Usuaris amb les entitats oferents; (Iv) ni les transaccions o operacions que es duguin a terme entre ells; (V) ni del bon fi de les mateixes; (Vi) ni sobre els termes i condicions que entre ells pactin en els seus negocis i condicions d’usos, ni de les seves modificacions, compliment i execució, facturació, forma i mitjans de pagaments i resolució; (Vii) ni de l’assegurament del lliurament dels productes o prestació dels serveis; (Viii) ni de les informacions que entre ells puguin intercanviar-se; (Ix) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats requereixin a l’Usuari per captar i dur a terme les operacions; (X) ni del contingut i ús de les informacions de caràcter personal que la Societat transmeti a aquestes entitats amb l’única i exclusiva finalitat de complir amb la relació de negoci iniciada o creada, d’acord al que indica l’Avís consta al peu del formulari de registre d’Usuari (xi) ni de la publicitat que puguin fer ús els Usuaris, ni de l’ús que els Usuaris puguin fer dels signes distintius d’un tercer o dels seus propis.

ter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, patents, models d’utilitat i industrials, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari) són propietat de la Societat, o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió, per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut del web és propietat exclusiva de la Societat i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
Tot el programari utilitzat en el disseny de les pantalles, navegació i ús i desenvolupament del web és propietat de la Societat o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.
Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d’àudio són propietat de la Societat, o dels seus proveïdors de continguts, i no poden ser objecte d’ulterior modificació, còpia, alteració, transformació, reproducció, adaptació o traducció per part de l’Usuari o de tercers sense l’expressa autorització per part dels titulars d’aquests continguts.

La posada a disposició dels usuaris per al seu ús de les bases de dades, dibuixos, gràfics, imatges i fotografies, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat de la Societat o dels seus proveïdors que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de la titularitat o la concessió d’un dret d’explotació en favor de l’Usuari, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima i d’acord amb la naturalesa la web.

Queda terminantment prohibit qualsevol ús dels continguts del web i, en general, de tots els drets esmentats en els epígrafs precedents que es realitzi sense l’autorització de la Societat, inclosa la seva explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, transmissió per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial les quals, de produir-se, constituiran infracció dels drets de propietat intel·lectual de la Societat, sancionats per la legislació vigent.

Forces majors

A l’efecte de les presents Condicions Generals s’entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitatiu, (i) tot succés no culpós impossible de preveure o que previst o previsible, fos inevitable; (Ii) les fallades en l’accés a les diferents pàgines web; (Iii) les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica; (Iv) els danys produïts per tercers o atacs al servidor del Web (virus) que afectin la qualitat dels Serveis i no siguin imputables ni a la societat ni a l’Usuari; (V) les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o posada en disposició a tercers de les bases de dades i altres continguts del Web i, (vi) els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la Web per part d’aquests tercers.

Suspensió de l’accés a la Web y dels serveis

La Societat s’esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del web. Això no obstant, qualsevol modalitat d’operació de prova, control i manteniment serà lliurement triades i realitzades per la Societat en qualsevol moment, siguin quins siguin els procediments i mitjans emprats per dur-les a terme. La Societat procurarà, sempre que això sigui raonablement possible, avisar als Usuaris mitjançant un anunci a la web de la realització d’una operació de manteniment o una altra activitat que pogués afectar la web.

Termini

La Web podrà donar per acabades les Condicions Generals d’ús sense necessitat de cap preavís a l’Usuari quan: (i) tingui coneixement de la realització per part de l’Usuari d’alguna activitat il·lícita a través del web; (Ii) l’Usuari hagi incomplert alguna de les seves obligacions essencials, segons aquestes condicions generals; i en cas de vulneració o impugnació dels drets de propietat intel·lectual i industrial del web, tot això sense perjudici de l’exercici de totes les accions legals li corresponguin en defensa dels seus interessos.

Nulitat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç subsistint, en tota la resta, la resta de Condicions Generals i la disposició o la part de la mateixa que resulti afectada per no posada, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d’afectar de forma integral.

Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s’interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, seran competents els Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari a Espanya.